Betreff
Tarifsystem Stadtbusse Antrag Nr. 596 Fraktion Freie Wähler vom 06.09.2010 Antrag Nr. 612 Fraktion Freie Wähler vom 01.10.2010 Antrag Nr. 621 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 13.10.2010
Vorlage
V-02234/08-14
Art
Sitzungsvorlage